ProLider
przejdź do głównej zawartości strony
strona pobierania programu

Dlaczego PROLIDER ?


 • jest to połączenie programów LiderFK, LiderSIM i LiderXPR wykorzystujące lepszą bazę danych - więc korzysta się z niego podobnie, a dane z FK, SIM i XPR mogą zostać łatwo wczytane !
 • jest to nowoczesny program oparty na nowoczesnej, stabilnej i szybkiej bazie danych SQL Server !
 • jest to program przyjazny dla użytkownika, działa szybko i nie ma dużych wymagań sprzętowych !
 • jest to rozwinięcie i rozszerzenie programów Lider które będzie rozwijane w przyszłości spełniając kolejne oczekiwania użytkowników !
 • dla jednej firmy jest jedna baza danych bez podziału na lata co ułatwia wiele spraw np. wydruki dotyczące miesięcy z przełomu roku
Wybrane rozszerzenia programu ProLider w stosunku do programów Lider


Usprawnienia ogólne


 • Możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahentów, towarów, kont (podobne do wyszukiwania w przeglądarkach)
 • Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa podczas pracy użytkowników z programem
 • Możliwość szybkiej obsługi wielokrotnie większej ilosci danych
 • Większa odporność bazy danych na awarie
 • Możliwość większej kontroli nad dostępem do danych

Rozszerzenia programu ProLider w stosunku do programu LiderFK


Dokumenty księgowe. Konta


 • Większa ilość otwartych okresów księgowych - do 6 otwartych okresów księgowych. W lider FK poza bieżącym okresem może być otwarty tylko jeden okres tzw. okres nastepny
 • Okno stanów kont - możliwość przezentacji stanów kont naliczonych dla dowolnie wybranego okresu (w LiderFK prezentowane są w tym oknie stany wynikające z dokumentów zaksięgowanych do dziennika głównego)
 • Tworzenie Bilansu Otwarcia (konta walutowe)- możliwość wczytania salda w PLN i w walucie

Ewidencje VAT


 • Dodatkowe pola na dane - lepsza/czytelniejsza obsługa obowiązujacego od 2014 roku nowego sposobu ustalania dat obowiazku podatkowego
 • Dodatkowe możliwosci prezentacji - wszystkie pozycje (niezależnie od ewidencji), filtrowania pozycji dla wybranego kontrahenta
 • Wydruki ewidencji możliwość uzyskania wydruku ewidencji z okresów należących do różnych lat np. od 2012-11 do 2013-01

Rozrachunki


 • Rozrachunki rozliczone - dzieki jednej bazie danych - możliwość łatwej prezentacji i wydruków rozrachunków z poprzednich lat
 • Brak potrzeby operacji doczytywania w nowym roku rozrachunków nierozliczonych z poprzedniego roku

Kasa


 • Obsługa kas walutowych.
  Możliwość prowadzenia operacji kasowych w dowolnych walutach obcych z automatycznym przeliczaniem na złote po wskazanym kursie.

Rozszerzenia programu ProLider w stosunku do programu LiderSim


Sprzedaż Zakupy Magazyn Kasa Kontrahenci CRM Towary Słowniki

Sprzedaż


 • Zmieniony i ulepszony sposób wystawiania, prezentacji i zapamiętywania faktur walutowych VAT.
  Prezentacja cen i wartości netto i brutto z możliwością przełączania się między kwotami w walucie i w złotych.
  Możliwość wystawiania faktur walutowych VAT zarówno w cenach netto jak i brutto.
  Parametryzacja sposobu przeliczania pozycji, rabatów i sum wg stawek VAT.

 • Nowy,lepszy mechanizm generowania dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów magazynowych rozchodu zewnętrznego.
  Możliwość wygenerowania faktury na podstawie ścisłej specyfikacji dokumentów magazynowych rozchodu wystawionych dla danego kontrahenta.
  Nowy, przyjazny dla użytkownika, interfejs ułatwiający szybkie wiązanie dokumentów.
  Pamiętanie w bazie danych powiązań między dokumentami i uwzględnianie ich w raportach zysku i rentowności.

 • Obsługa sprzedaży walutowej płatnej w gotówce.

 • Obsługa akcji promocyjnych.
  Łatwe rejestrowanie i pełna automatyzacja obsługi akcji promocyjnych tj. akcji w ramach których przez określony czas wybrane towary (grupy towarów) są sprzedawane w cenach innych niż to wynika ze stosowanego w na co dzień cennika towarów tzn. w tzw. cenach promocyjnych.

 • Inne usprawnienia i ułatwienia związane ze sprzedażą.
  • Wyświetlanie w wykazie dokumentów sprzedaży nazw nabywców.
  • Możliwość przełączania się między dwoma językami obcymi przy rejestrowaniu pozycji faktur.
  • Możliwość rejestrowania daty ważności i serii zwrotów przy wystawianiu korekt.
  • Szybki podgląd powiązań wybranego dokumentu sprzedaży z innymi dokumentami sprzedaży i dokumentami magazynowymi.
  • Nowe raporty np. "Zysk i rentowność wg animatorów dla wybranych dostawców".

Zakupy


 • Obsługa faktur walutowych VAT.
  Możliwość rejestrowania w ewidencji zakupów i / lub ewidencji VAT faktur walutowych VAT co pozwala między innymi na rejestrowanie zakupów krajowych w walucie obcej.

 • Ujednolicony i ulepszony wspólny formularz obsługi dokumentów zakupu złotówkowych i walutowych.
  Jeden formularz umożliwia rejestrację faktur zakupu krajowych i zagranicznych, w złotówkach i w walucie obcej, unijnych i spoza UE.
  Nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia szybki wybór sposobu przeliczania pozycji i sum całego dokumentu w trybie automatycznym lub wprowadzenie dowolnych informacji w trybie ręcznym.

 • Obsługa zakupów walutowych płatnych w gotówce.

 • Inne usprawnienia i ułatwienia związane z rejestrowaniem dokumentów zakupu.
  • Możliwość rejestrowania przy dokumencie zakupu daty dostawy i powiązania z nią daty dokumentu magazynowego generowanego automatycznie do dokumentu zakupu.
  • Wyświetlanie w wykazie dokumentów zakupu nazw sprzedawców.
  • Szybki podgląd powiązań wybranego dokumentu zakupu z innymi dokumentami zakupu i dokumentami magazynowymi.

 • Rejestr not korygujących.
  Wystawianie, drukowanie i odrębna ewidencja not korygujących.

 • Możliwość wystawiania zamówień zakupu w walucie obcej.

 • Inne usprawnienia i ułatwienia związane z tworzeniem zamówień kierowanych do dostawców.
  • Prezentowanie nazwy dostawcy, sumy netto i waluty w wykazie zamówień.
  • Łatwiejsze rejestrowanie pozycji zamówienia - podpowiadanie ceny i jednostki zakupu oraz przelicznika między jednostką magazynową i jednostką zakupu w kontekście wybranego dostawcy.
  • Możliwość przeglądania niezrealizowanych zamówień w układzie wg towarów.

 • Rejestr ofert od dostawców i potencjalnych kontrahentów.
  Możliwość prowadzenia odrębnego rejestru ofert od aktualnych dostawców i dostawców potencjalnych z odnośnikami do plików z oryginałami ofert.


Magazyn


 • Możliwość rejestrowania cen magazynowych z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
  Umożliwia precyzyjne rozliczanie obrotów magazynowych dla towarów o niskiej cenie jednostkowej.

 • Łatwiejsze wiązanie ruchów magazynowych ze zleceniami przez wiązanie dokumentu magazynowego ze zleceniem na poziomie nagłówka dokumentu.

 • Ułatwienia w obsłudze spisu z natury - możliwość porządkowania danych spisowych wg lokalizacji towaru.


Kasa


 • Obsługa kas walutowych.
  Możliwość prowadzenia operacji kasowych w dowolnych walutach obcych z automatycznym przeliczaniem na złote po wskazanym kursie.


Kontrahenci


 • Kontakty z kontrahentami.
  • Rozbudowany i ulepszony sposób rejestrowania historii kontaktów z kontrahentami.
  • Możliwość rejestrowania wielu osób kontaktujących się z firmą od strony klienta.
  • Łatwe wiązanie historii kontaktów z osobami.

 • Przypisywanie kontrahentów do zarejestrowanych w systemie organizacji.

 • Łączenie kontrahentów z branżami określającymi zakres ich działalności.

 • Atrybuty kontrahentów.
  Jest to bardzo elastyczny mechanizm pozwalający na opisywanie kontrahentów przy pomocy dowolnych atrybutów zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika.
  Dzięki informacjom zawartym w definicji atrybutów program może kontrolować poprawność ich stosowania.
  Stosując atrybuty użytkownik może opisać kontrahentów w odpowiadający mu sposób, a następnie łatwo wyszukiwać kontrahentów w wykazie na podstawie przypisanych im cech.

 • Inne usprawnienia i ułatwienia w wykazie kontrahentów.
  • Możliwość wprowadzenia w danych kontrahenta informacji o kontrahencie - cesjonariuszu.
  • Możliwość eksportu podstawowych danych zaznaczonych kontrahentów i przypisanych im atrybutów do pliku w formacie Excel.
  • Możliwość porządkowania wykazu kontrahentów i wyszukiwania wg kodu pocztowego.
  • Rejestrowanie warunków dostawy jako elementu warunków współpracy z kontrahentem.


CRM

Nowy moduł umożliwiający zarządzanie potencjalnymi klientami oraz kontaktami z klientami aktualnymi i potencjalnymi.

 • Wykaz potencjalnych kontrahentów.
  Wykaz informacji o kontrahentach, którzy w przyszłości mogą stać się klientami firmy z systemem filtrowania, szybkiego wyszukiwania i gromadzenia informacji o działaniach podejmowanych wobec tych kontrahentów.

 • Wykaz kontaktów.
  Rozbudowany formularz kontaktów z bieżącymi i potencjalnymi kontrahentami firmy.


Towary

 • Rozszerzone informacje o dostawcy towaru i warunkach dostaw.

 • Inne usprawnienia i ułatwienia w wykazie towarów.
  • Automatyczna aktualizacja cen dostaw w oparciu o rejestrowane pozycje zamówień i zakupów.
  • Prowadzenie historii cen zakupu.
  • Wielowalutowość cen zakupu.
  • Graficzna analiza zmian cen zakupu towaru u wybranego dostawcy.

 • Szybkie przeglądanie ofert od dostawców na dany towar.

 • Możliwość rejestrowania nazw i opisów towarów w dwóch językach obcych.

 • Nowy raport zawierający rozszerzone informacje o towarze.


Słowniki

 • Nowe słowniki wykorzystywane w innych modułach programu takie jak :
  • typy kontrahentów,
  • warunki dostaw,
  • organizacje,
  • branże,
  • elementy kontaktów,
  • atrybuty.